Przetarg nieograniczony 18.12.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZETARGU Z DNIA 08.12.2022R.

WYKAZ MASZYN WYSTAWIANYCH PRZEZ RSP W RZECKU W NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W RZECKU

L.P.

NAZWA NR REJESTRACYJNY ROK PRODUKCJI

CENA

WYWOŁAWCZA

NETTO

1 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-912 ZCH CH78 1985 38.000,00
2 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS U-1002 ZCH AE39 1983 39.000,00
3 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-360 ZCH CH80 1987 16.000,00
4 SAMOCHÓD VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI – POWYPADKOWY ZCH 18013 2012 3.000,00
5 SAMOCHÓD FS-LUBLIN II 3584 POJ 2.4 ZCH K286 1999 1.600,00

Regulamin
przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego
na sprzedaż maszyn, urządzeń i pojazdów będących własnością
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku
§1
Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej RSP w Rzecku
www.rsp.rzecko.eu oraz gazecie rolniczej „ATR express”.
§2
Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu RSP w
Rzecku.
§3
Przetargiem objęta jest sprzedaż maszyn i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1.
§4
Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
§5
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Oferta kupna przetarg pisemny
ofertowy na sprzedaż maszyn, urządzeń i pojazdów” należy przesłać pocztą lub składać osobiście
w sekretariacie RSP w Rzecku, ul. Spółdzielcza 26, Rzecko, 73-200 Choszczno w terminie do dnia
30.12.2022r.
Oferta powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie a także
opisana w sposób wskazujący na jej charakter i przeznaczenie.
§6
1.Każda oferta powinna zawierać:
a) pełną nazwę (dane adresowe) oferenta,
b) nazwę maszyny lub urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz numer pozycji wg wykazu
c) oferowaną cenę netto,
d) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym
maszyn i urządzeń.
2. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na
wybrane pozycje przetargowe do dnia 30.12.2022r. na rachunek bankowy BNP Parisbas 22 2030
0045 1110 0000 0091 7620.
3. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na
stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu oraz w punkcie INFORMACJI RSP w Rzecku.
4.Brak któregokolwiek z elementów oferty eliminuje oferenta z udziału w przetargu.
§7
Komisja nie będzie rozpatrywała ofert:
1. nieczytelnych,
2. z budzącymi wątpliwości skreśleniami,
3. zawierających więcej niż jedną cenę za maszynę, urządzenie lub pojazd,

4. cenę niższą niż cena wywoławcza.
§8
1. Otwarcie i rozpatrzenie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie
trzyosobowym.
2. Po zakończeniu przetargu Komisja sporządza protokół z jego przebiegu.
§9
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2023r. o godzinie 12.00. Przy otwarciu ofert obecność oferentów
jest nieobowiązkowa.
§10
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na daną maszynę, urządzenie lub pojazd, przetarg
pisemny ofertowy wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
§11
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie na tę samą maszynę,
urządzenie lub pojazd, o pierwszeństwie zakupu decyduje data oraz godzina wpływu oferty.
§12
1. Oferent, który wygrał przetarg otrzyma potwierdzenie wygrania przetargu.
1. Dopłata do wygranej oferty musi nastąpić do dnia 11.01.2023r.
Jeżeli oferent wygrywający przetarg nie dokona w ww. terminie dopłaty, wówczas przetarg na
daną pozycję zostaje zamknięty.
3. Wadium nie wybranych ofert zostanie zwrócone do dnia 13.01.2023r.
§13
Odbiór wylicytowanej pozycji przetargowej nastąpi do dnia 25.01.2023r.
§14
RSP w Rzecku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Prezes Zarządu RSP w Rzecku
mgr inż. Kazimierz Czapiewski