Przetarg ograniczony 19.01.2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZETARGU Z DNIA 08.12.2022R.

WYKAZ MASZYN WYSTAWIANYCH PRZEZ RSP W RZECKU W OGRANICZONYM PRZETARGU
PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ROLNICZEJ
SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W RZECKU

 

 

L.P. NAZWA NR.REJESTRACYJNY ROK

 

 

 

 

PRODUKCJI

CENA

WYWOŁAWCZA

NETTO

1 ŠKODA SUBERB ZCH 18999 2008 25.000,00
2 ŠKODA OCTAVIA ZCH 28828 2015 33.000,00

 

Regulamin
ograniczonego przetargu pisemnego ofertowego
na sprzedaż pojazdów będących własnością
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku


§ 1
Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej RSP w Rzecku
www.rsp.rzecko.eu oraz na tablicy ogłoszeń RSP w Rzecku.
§ 2
Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu RSP w
Rzecku.
§3
Przetargiem objęta jest sprzedaż maszyn i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1.
§ 4
Udział w przetargu mogą wziąć wyłącznie członkowie, kandydaci na członka i domownicy członka
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku.
§ 5
Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
§ 6
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Oferta kupna przetarg
pisemny ofertowy na sprzedaż pojazdów” należy przesłać pocztą lub składać osobiście w
sekretariacie RSP w Rzecku, ul. Spółdzielcza 26, Rzecko, 73-200 Choszczno w terminie do dnia
02.02.2023r. do godz. 11.00
Oferta powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie a także
opisana w sposób wskazujący na jej charakter i przeznaczenie.
§ 7
1.Każda oferta powinna zawierać:
a) pełną nazwę (dane adresowe) oferenta,
b) nazwę pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz numer pozycji wg wykazu
c) oferowaną cenę netto,
d) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym
pojazdów.
2. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na
wybrane pozycje przetargowe do dnia 30.12.2022r. na rachunek bankowy BNP Paribas 22 2030
0045 1110 0000 0091 7620.
3. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na
stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu oraz w punkcie INFORMACJI RSP w Rzecku.
4.Brak któregokolwiek z elementów oferty eliminuje oferenta z udziału w przetargu.

§ 8
Komisja nie będzie rozpatrywała ofert:
1. nieczytelnych,
2. z budzącymi wątpliwości skreśleniami,
3. zawierających więcej niż jedną cenę za pojazd,
4. cenę niższą niż cena wywoławcza.
§ 9
1. Otwarcie i rozpatrzenie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie
trzyosobowym.
2. Po zakończeniu przetargu Komisja sporządza protokół z jego przebiegu.
§ 10
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023r. o godzinie 11.30. Przy otwarciu ofert obecność
oferentów jest nieobowiązkowa.
§ 11
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dan pojazd, przetarg pisemny ofertowy wygrywa
oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
§ 12
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie na ten sam pojazd, o
pierwszeństwie zakupu decyduje data oraz godzina wpływu oferty.
§ 13
1. Oferent, który wygrał przetarg otrzyma potwierdzenie wygrania przetargu.
1. Dopłata do wygranej oferty musi nastąpić do dnia 09.02.2023r.
Jeżeli oferent wygrywający przetarg nie dokona w ww. terminie dopłaty, wówczas przetarg na
daną pozycję zostaje zamknięty.
3. Wadium nie wybranych ofert zostanie zwrócone do dnia 13.01.2023r.
§ 14
Odbiór wylicytowanej pozycji przetargowej nastąpi do dnia 09.02.2023r.
§ 15
RSP w Rzecku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


                                                                                  Prezes Zarządu RSP w Rzecku

                                                                                  mgr inż. Kazimierz Czapiewski

 

Załącznik nr 3 do regulaminu przetargu z dnia 19.01.2023r.

Dane oferenta:

………………………………

…………………………………

…………………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż używanych maszyn, urządzeń i pojazdów będących własnością RSP w Rzecku oraz że akceptuję jego treść.

 

…………………………

(podpis oferenta)

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu z dnia 19.01.2023r.

Dane oferenta:

………………………………

…………………………………

…………………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że*:

□ zapoznałem/am się ze stanem technicznym maszyny/urządzenia/pojazdu

  ………………………………………………………………………………………………………………………., które stanowi przedmiot przetargu i go akceptuję,

□ rezygnuję z oględzin przedmiotu przetargu i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z tej rezygnacji.

 

………………………….

(podpis oferenta)

*zaznaczyć właściwe