Przetarg ograniczony 20.02.2023

OGRANICZONY PRZETARG PUBLICZNY OFERTOWY  NR 4/ZR/2023 NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW

Lp.

nazwa

nr. rejestracyjny

rok produkcji

cena wywoławcza brutto

1

Škoda Superb L&K

ZCH 18999

 

2008

20.000,00

2

Škoda Octavia

ZCH 28828

 

2015

26.400,00

 

 1. Udział w przetargu jest ograniczony – wyłącznie dla członków, kandydatów na członka i domowników RSP w Rzecku.
 2. Oferty należy przesłać na adres firmy lub dostarczyć osobiście do sekretariatu do dnia 06.03.2023 r. do godz. 11.00. Oferta powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie a także opisana w sposób wskazujący na jej charakter i przeznaczenie.
 3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe do dnia 03.03.2023r. (wpłata odnotowana na koncie).
 4. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BNP, nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0091 7620
 5. Samochody są dostępne do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 694 445 439) do dnia 03.03.2023r. w godz. 7:00 – 15:00.
 6. Otwarcie ofert i rozpatrzenie nastąpi dnia 06.03.2023r. o godz. 11:30. O wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni.
 7. Dopłata do wygranej oferty musi nastąpić do dnia 10.03.2023r.
 8. Odbiór przedmiotu do dnia 17.03.2023r.
 9. Ceny wywoławcze są cenami BRUTTO. Oferty muszą być składane w cenach BRUTTO. Postąpienie minimum 100 zł.
 10. Druk ofertowy jest do pobrania na stronie internetowej rsp.rzecko.eu oraz w punkcje INFORMACJI RSP w Rzecku.

Treść regulaminu przetargu dostępna na stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu.

 1. Wadium nie wybranych ofert zostanie zwrócone do dnia 10.03.2023r.

 

Regulamin

ograniczonego przetargu pisemnego ofertowego

na sprzedaż pojazdów będących własnością

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku

 

 • 1

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej RSP w Rzecku www.rsp.rzecko.eu oraz na tablicy ogłoszeń RSP w Rzecku.

 • 2

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu RSP w Rzecku.

 • 3

Przetargiem objęta jest sprzedaż pojazdów wyszczególnionych w załączniku nr 1.

 • 4

Udział w przetargu mogą wziąć wyłącznie członkowie, kandydaci na członka i domownicy członka Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku.

 • 5

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.

 • 6

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Oferta  kupna przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż pojazdów”  należy przesłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie RSP w Rzecku, ul. Spółdzielcza 26, Rzecko, 73-200 Choszczno w terminie do dnia 06.03.2023r. do godz. 11.00.

Oferta powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie a także opisana w sposób wskazujący na jej charakter i przeznaczenie.

 • 7

1.Każda oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę (dane adresowe) oferenta,
 2. nazwę pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz numer pozycji wg wykazu
 3. c) oferowaną cenę brutto,
 4. d) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym

pojazdów. 

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe do dnia 03.03.2023r. na rachunek bankowy BNP Paribas 22 2030 0045 1110 0000 0091 7620.
 2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu oraz w punkcie INFORMACJI RSP w Rzecku.

4.Brak któregokolwiek z elementów oferty eliminuje oferenta z udziału w przetargu.

 • 8

Komisja nie będzie rozpatrywała ofert:

 1. nieczytelnych,
 2. z budzącymi wątpliwości skreśleniami,
 3. zawierających więcej niż jedną cenę za pojazd,
 4. cenę niższą niż cena wywoławcza.
 • 9
 1. Otwarcie i rozpatrzenie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie

trzyosobowym.

 1. Po zakończeniu przetargu Komisja sporządza protokół z jego przebiegu.
 • 10

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2023r. o godzinie 11.30. Przy otwarciu ofert obecność oferentów jest nieobowiązkowa.

 • 11

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dany pojazd, przetarg pisemny ofertowy wygrywa oferent,  który zaproponuje najwyższą cenę.

 • 12

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie na ten sam pojazd, o  pierwszeństwie zakupu decyduje data oraz godzina wpływu oferty.

 • 13
 1. Oferent, który wygrał przetarg otrzyma potwierdzenie wygrania przetargu.
 2. Dopłata do wygranej oferty musi nastąpić do dnia 10.03.2023r.

Jeżeli oferent wygrywający przetarg nie dokona w ww. terminie dopłaty, wówczas przetarg na daną pozycję zostaje zamknięty.

 1. Wadium nie wybranych ofert zostanie zwrócone do dnia 10.03.2023r.
 • 14

Odbiór wylicytowanej pozycji przetargowej nastąpi do dnia 17.03.2023r.

 • 15

RSP w Rzecku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny  lub prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert.

   

Prezes Zarządu RSP w Rzecku

mgr inż. Kazimierz Czapiewski

Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu z dnia 20.02.2023r.

 

WYKAZ MASZYN WYSTAWIANYCH PRZEZ RSP W RZECKU W OGRANICZONYM PRZETARGU pisemnym ofertowym na sprzedaż pojazdów będących własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku

 

Lp

nazwa

nr.REJestracyjny

rok produkcji

cena WYWOŁAWCZA BRUTTO

1

Škoda Suberb L&K

 

ZCH 18999

2008

20.000,00

2

Škoda OCTAVIA

 

ZCH 28828

2015

26.400,00

 

FORMULARZ OFERTOWY

Imię i nazwisko lub nazwa Firmy

 

Adres oferenta: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

 

PESEL

 

NIP

 

REGON

 

Numer telefonu, adres e-mail

 

 

Zgłaszam przystąpienie do przetargu organizowanego przez RSP w  Rzecku w dniu 06.03.2023r. Proszę wpisać ceny tylko przy wybranych pozycjach oferty.

 

LP.

NAZWA

NR REJESTRACYJNY

ROK PRODUKCJI

CENA BRUTTO

1

Škoda Superb L&K

ZCH 18999

2008

 

2

Škoda Octavia

ZCH 28828

2015

 

 

 

…………………………………….

podpis oferenta

Załącznik nr 3 do regulaminu przetargu z dnia 20.02.2023r.

Dane oferenta:

………………………………

…………………………………

…………………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż używanych maszyn, urządzeń i pojazdów będących własnością RSP w Rzecku oraz że akceptuję jego treść.

 

…………………………

(podpis oferenta)

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu z dnia 20.02.2023r.

Dane oferenta:

………………………………

…………………………………

…………………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że*:

□ zapoznałem/am się ze stanem technicznym maszyny/urządzenia/pojazdu

  ………………………………………………………………………………………………………………………., które stanowi przedmiot przetargu i go akceptuję,

□ rezygnuję z oględzin przedmiotu przetargu i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z tej rezygnacji.

 

………………………….

(podpis oferenta)

*zaznaczyć właściwe